Årsmöte 2020

Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg
Protokoll fört vid årsmötet fredagen den 14 februari 2020 i Karlshamns Folkets Hus med 87 deltagare.

Mona Fröhling hälsade välkommen till avdelningens 73:dje årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna intogs kaffe med semla och Lena Larson med två elever från Karlshamns Musikskola underhöll på ett förtjänstfullt sätt. En penninggåva kommer att överlämnas till musikskolans stödförening Resonans.

§ 1 Ordförande Mona Fröhling förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Beslöts godkänna förslaget till föredragningslista.

§ 3 Beslöts godkänna att årsmötet utlysts i behörig ordning enligt stadgarna.
(Aktuelltblad 4/2019)

§ 4 Beslöts att välja Mats Olsson till ordförande och Roland Svensson som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Beslöts att välja Anita Norrlund och Roswitha Niesner till protokollsjusterare och tillika rösträknare.

§ 6 Mötesordföranden föredrog huvudrubrikerna och slutorden i verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2019.
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
Kjell Thörnqvist föredrog resultat- och balansräkningen.

§ 7 Kaj Johansson föredrog revisionsberättelsen.

§ 8 Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10 Inga motioner förelåg.

§ 11 Inga förslag från avdelningsstyrelsen förelåg.

§ 12 Mona Fröhling föredrog muntligt och översiktligt planerad verksamhet under 2020.
Tre Aktuelltblad med aktuell verksamhet kommer att utges under 2020.
Beslöts att detta utgör verksamhetsplan för 2020.
Kjell Thörnqvist föredrog styrelsens förslag till budget för 2020.
Beslöts att fastställa budget för 2020.

§ 13 Beslöts, på styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2021 skall var oförändrad 175 kronor för huvudmedlemskap, 25 kronor för familjemedlemskap och 200 kronor för stödjande medlemmar.

§ 14 Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara nio med tre suppleanter.

§ 15 Till ordförande för ett år omvaldes Mona Fröhling.

§ 16 Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Lisbeth Brommesson, Jan-Åke Vilhelmsson och Britt Kilsäter samt nyvaldes Hans Hyllstedt.
I styrelsen 2020 kvarstår Kjell Olsson, Lars Nilsson, Bodil Tångefjord och Mats Martinsson.

§ 17 Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Gudrun Carlsson och Britt-Marie Nyberg samt nyvaldes Iris Svensson.

§ 18 Till revisorer för ett år omvaldes Kaj Johansson och nyvaldes Stina Svensson.
Som ersättare för dess omvaldes Agneta Lassi och Nils Karlsson.

§ 19 Till ombud vid distriktsstämman den 25 mars 2020 i Ronneby valdes Lisbeth Brommesson, Gudrun Carlsson, Britt Kilsäter, Maj-Britt Lindeberg, Roswitha Niesner, Elna Nilsson, Lars Nilsson, Anita Norrlund, Eivor Nydahl, Inga-Britt Olsson, Kjell Olsson, Gunnel Petersson, Bodil Tångefjord, Barbro Tärnhuvud, Eva Thörnqvist, och Gun-Britt Vilhelmsson.
Som ersättare för dessa valdes Margrethe Lundgren, Birgitta Nilsson, Ingrid Nilsson, Jan-Erik Nilsson, Olle Nilsson och Kerstin Petersson.

§ 20 Till ledamöter i distriktsstyrelsen för ett år omvaldes Jan-Åke Vilhelmsson och nyvaldes Lars Nilsson och Bodil Tångefjord. Avdelningsordföranden Mona Fröhling ingår automatiskt.
Till ersättare på ett år omvaldes Maj-Britt Lindeberg, Anita Norrlund och Roswitha Niesner.

§ 21 Till ledamöter i valberedningen på ett år omvaldes Thord Åkesson, Eivor Nydahl och Gunnel Petersson med Thord Åkesson som sammankallande.

§ 22 Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 23 Årsmötet avslutas
Till mötesordföranden och sekreteraren överlämnades blommor.
Avgående styrelseledamoten Kjell Thörnqvist och styrelsesuppleanten Bertil Geneback avtackades av ordföranden Mona Fröhling med blommor och presenter.
Tack framfördes också till de som under kvällen serverat och skött köket och alla andra som bidragit med arbete i avdelningen under året.
Roland Svensson framförde tack till styrelsen för det gångna året och tog upp en applåd.
Ordföranden Mona Fröhling tackade för förtroendet att få leda avdelningen och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Roland Svensson Anita Norrlund Roswitha Niesner